2nd Beyond Pressure International Festival of Performance Art Yangon, Myanmar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Aung Pyi Sone (Myanmar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It is not art / It is art by force (II) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .